Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van RWL Quality BV

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en handelsovereenkomsten waarbij wij als verkoper optreden. Aanvulling op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van kopers gelden uitsluitend indien en voorzover zij schriftelijk door ons zijn aanvaard.

 

2. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten en levertijd

2.1. Alle aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra RWL een hem verstrekte order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zodra RWL feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de hem verstrekte order. Mondelinge toezeggingen door of afspraken met een medewerker van RWL zijn voor RWL eerst bindend, nadat en voorzover hij deze toezegging of afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

2.2. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anderszins (schriftelijk) wordt overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order door RWL is ontvangen en door hem is bevestigd en hij tevens alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van koper heeft ontvangen. 

2.3. RWL zal na beste vermogen de leveringstermijn in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn door RWL geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst nog enig recht op schadevergoeding door RWL, tenzij RWL, ook nadat hij door koper in gebreke is gesteld, niet binnen een redelijke door koper gestelde termijn tot levering is overgegaan. 

 

3. Prijzen

3.1. RWL is gerechtigd de bij de aanvaarding van de oder overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst grondstoffen, hulpmiddelen, welke RWL van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen, rechten of retributies, vervoer e.d. een verhoging ondergaan, ook wanneer deze het gevolg van valutawijzigingen alsmede in het geval van invoering van nieuwe of de verhoging van bestaande heffingen en belastingen van overheidswege. Bij hoeveelheden besteld product moeten afwijkingen van tot 10% als normaal worden beschouwd. 

 

4. Betalingen

4.1. De betalingen dienen te geschieden op de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling en binnen de overeengekomen termijnen zonder enige aftrek, korting of verrekening, ten kantore van RWL of op zijn postgiro- of bankrekening.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling aan RWL rente verschuldigd van 1% per maand of de wettelijke rente indien deze hoger is. Bovendien is RWL onverminderd de hem verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling naar eigen keuze gerechtigd hetzij verdere leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden en op kosten van koper alle door RWL aan koper geleverde en onbetaald gebleven producten terug te halen. Bij niet tijdige betaling is de koper verplicht op eerste verzoek van RWL zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens RWL.

4.3. Indien RWL bij gebreke van tijdige betaling genoodzaakt is om een vordering ter incasso in handen van derden te stellen is de koper aan RQL alle daaruit voortvloeiende kosten verschuldigd, waarbij de kosten voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden – kosten verbonden aan de tenuitvoerlegging van een executoriale titel die niet vallen onder een proceskostenveroordeling daaronder niet begrepen – worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,-.

4.4. Alle betalingen door of namens koper geschieden allereerst in mindering op de verschuldigde renten en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom. 

4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is RWL gerechtigd alle lopende orders op te schorten totdat betaling binnen een nader door hem aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft betaling binnen deze nadere termijn achterwege, dan is RWL gerechtigd alle lopende overeenkomsten te ontbinden, onverminderd zijn rechten op schadevergoeding. 

 

5. Transport

Tenzij anders overeengekomen, komt transport van goederen voor rekening en risico van de koper. 

 

6. Overmacht

6.1. RWL is te allen tijde gerechtigd de levering van product op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van RWL, zonder dat RWL tot enige schadevergoeding gehouden is. Van overmacht aan de zijde van RWL is sprake indien RQL verhinderd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen, ten gevolge van omstandigheden die buiten de invloedsfeer van RWL liggen. Daaronder vallen bijvoorbeeld buitengewone omstandigheden zoals abnormaal hoog ziekteverzuim, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiten, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, tekortkomingen door leveranciers, door welke oorzaak, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, onlusten, im-/of export belemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elk omstandigheid waarop RWL geen invloed kan uitoefenen ook al was deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de order te voorzien. 

 

7. Ontbinding

7.1. Indien uitvoering van een door RWL aangegane overeenkomst bezwaarlijk is als gevolg van buitengewone omstandigheden als hiervoor onder 5 heeft RWL het recht om, in plaats van na te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een koper die aanspraken op grond van tekortkoming aan de zijde van RWL in de nakoming van verbintenissen wil doen gelden, dient steeds eerst bij aangetekende brief aan RWL de gelegenheid te bieden gebruik te maken van zijn recht om de ontbinding in te roepen. 

 

8. Toerekenbare tekortkoming

8.1 Indien de koper toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens RWL, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, is RWL gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of n dele te ontbinden zulks ter keuze van RWL, zonder dat RWL tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling door de koper. De koper is verplicht om in geval van tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zekerheid te stellen voor de nakoming. 

 

9. Eigendomsvoorbehoud en gebruik

9.1. Alle verkocht en geleverde producten blijven eigendom van RWL totdat de vorderingen die RWL terzake op koper heeft volledig zijn voldaan, de inningkosten, de rente en de (schade-)vergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst bij die vordering inbegrepen.

9.2. Koper is niet gerechtigd de door RWL afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. De koper is slechts bevoegd om in het kader van de normale bedrijfsuitoefening afgeleverde zaken door te verkopen, zolang RWL die bevoegdheid niet aan de koper heeft ontzegd. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is RWL gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of bij derden die de zaken voor de koper houden weg te halen of te doen, halen op kosten van koper. De koper is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enige aanspraak op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden, is de koper verplicht RWL onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich om de betreffende zaken te merken als eigendom van RWL en medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die RWL ter bescherming van zijn eigendomsrechten wil treffen. 

 

10. Reclames, beperking aansprakelijkheid

10.1. De controle op de hoeveelheid van de door ons geleverde zaken rust bij koper. Reclames moeten om geldig te zijn binnen acht dagen na ontvangst van de zaken bij aangetekende brief of per fax bij ons zijn ingediend. Reclames wegens manco, afwijking van vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, bovendien door de koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. 

10.2. Voor de afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen voor wat betreft de kwaliteit, kleur, dikte, gewicht e.d. is RWL niet aansprakelijk.

10.3. RWL is niet aansprakelijk voor schade die voor koper mocht ontstaan ten gevolge van het feit dat door koper gekocht producten van RWL niet geschikt blijken te zijn voor de toepassing die koper daaraan wenst te geven, tenzij koper dienaangaande uitdrukkelijk schriftelijk door RWL is geadviseerd.

10.4. RWL is niet aansprakelijk voor indirecte of bedrijfsschade. De koper heeft niet het recht om te weigeren de verkochte zaken in ontvangst te nemen of deze retour te zenden, tenzij RWL hiermee akkoord is gegaan. In geval de koper meent dat het door RWL geleverde niet overeenstemt met wat RWL heeft verkocht, dient de koper RWL onmiddellijk op de hoogte te stellen en gelegenheid te geven de geleverde zaken te bezichtigen. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd.

10.5. Reclames geven de koper niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zal RWL te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding  en tot vergoeding van indirecte schade is RWL niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

 

11. Garantie

11.1. Aan mededelingen door of namens RWL betreffende de kwaliteit, samenstelling, de behandeling in ruimste zin, de toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, enz. van de door RWL geleverde producten kunnen geen aanspraken of rechten worden ontleend, tenzij deze mededelingen onderdeel van de schriftelijke overeenkomst uitmaken dan wel uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten van RWL niet worden bewaard en/of opgeslagen overeenkomstig de voor degelijke producten geldende gebruikelijke bewaarvoorschriften.

11.2. Iedere garantieverplichting vervalt indien koper zelf wijzigingen uitvoert of door derden laat uitvoeren aan door RWL geleverde producten, dan wel indien de geleverde producten niet overeenkomstig de voorschriften / bestemming worden gebruikt of toegepast of indien de geleverde producten op (enige andere) onoordeelkundige wijze worden / zijn behandeld of onderhouden.

11.3. De garantie vervalt in ieder geval na afloop van de schriftelijk vermelde garantietermijn.

 

12. Geschillen

12.1. Op alle geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit de tussen hen gesloten koopovereenkomst(en), die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement Groningen, tenzij RWL er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

12.2. Op vorenbedoelde geschillen in het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

RWL Quality

  • Voor de blanken 57
    7963 RP Ruinen
  • +31 (0) 6 22 495470
  • info@rwlquality.com

RWL QUALITY PRODUCEERT PRODUCTEN VOOR DE HOEVEN VAN PAARDEN

Hij heeft zich gespecialiseerd in het beslaan van sportpaarden en het behandelen van hoefziekten

en hoefproblemen. De beste producten koop je in onze webshop!